Wyszukiwarka

Rekrutacja

Nabór uczestników do projektu jest ciągły i trwać będzie w okresie od września 2013 r. do maja 2014 r., przy czym nie dłużej niż do zakwalifikowania:

  • 25 pracowników naukowych (w tym 10 K; 15 M);
  • 15 MŚP oddelegowujących łącznie 20 pracowników przedsiębiorstw (w tym 5 K; 15 M).


Jednocześnie odbywać się będzie rejestracja na stronie internetowej projektu i kwalifikacja Przyjmujących na staż. Ich aplikacje podlegać będą wyłącznie ocenie formalnej.

Etapy rekrutacji:

I – przesłanie drogą elektroniczną kompletnych dokumentów zgłoszeniowych (Formularz zgłoszeniowy generowany online wraz z załącznikami – wzory w zakładce Do pobrania);

II – ocena formalna dokumentów, dokonywana na bieżąco – kompletność złożonych dokumentów + spełnianie kryteriów dostępu według kryterium spełnia/nie spełnia;

III – ocena merytoryczna, dokonywana podczas comiesięcznych posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej – na podstawie dostarczonych do biura projektu oryginałów dokumentów zgłoszeniowych.

Dodatkowe punkty przyznawane będą:

  • młodym naukowcom, tj. osobom prowadzącym działalność naukową, które nie ukończyły 30. r. ż. + 5 pkt, lub młodym pracownikom przedsiębiorst, którzy nie ukończyli 30 r.ż. + 5 pkt;
  • kobietom +5 pkt.

Ważne!

  1. Kandydat do projektu w dokumentach zgłoszeniowych ma obowiązek wskazania wybranego Przyjmującego na staż. W przypadku jego niewskazania – zgłoszenie zostanie odrzucone na etapie oceny formalnej.
  2. Dokumenty Delegującego na staż i pracownika przedsiębiorstwa podlegają wspólnej ocenie. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej Delegującego na staż i negatywnej weryfikacji pracownika, Delegujący na staż będzie miał możliwość zmiany personalnej pracownika. W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej Delegującego na staż automatycznie zostaje negatywnie zweryfikowany również delegowany pracownik.

Instrukcje – jak się zgłosić do projektu

CENTRUM SIECI

Jeśli jesteś przedsiębiorcą dużym lub średnim, działającym w branżach strategicznych regionu, i posiadasz potencjał osobowy, merytoryczny i technologiczny do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych – masz szansę wziąć udział w projekcie jako CENTRUM SIECI i zorganizować w swojej firmie Staż dla pracownika naukowego i/lub naukowo-dydaktycznego.

PRACOWNIK NAUKOWY I/LUB NAUKOWO-DYDAKTYCZNY

Jeśli jesteś pracownikiem naukowym i/lub naukowo-dydaktycznym jednej z podkarpackich uczelni, a Twoje zainteresowania badawcze oraz prowadzone pracy dotyczą branż strategicznych dla regionu – masz szansę zostać Stażystą w ramach projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA”.

UCZELNIA

Jeśli reprezentujesz podstawową jednostkę organizacyjną uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni, której siedziba znajduje się na Podkarpaciu, możesz zgłosić ją do udziału w projekcie jako Przyjmującego na staż i zorganizować Staż dla pracownika przedsiębiorstwa.

Pliki do pobrania

PRACOWNICY PRZEDSIĘBIORSTW DELEGOWANI PRZEZ PRACODAWCÓW

Jeśli jesteś przedsiębiorcą mikro, małym lub średnim, działającym w branżach strategicznych regionu, chcesz podnieść poziom innowacyjności, a tym samym konkurencyjność swojej firmy – masz szansę wziąć udział w projekcie jako Delegujący na staż i wydelegować jednego ze swoich pracowników do udziału w Stażu na jednej w podkarpackich uczelni wyższych.

Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu projektu posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej będą odbywały się min. 1 raz w miesiącu. Podczas każdego posiedzenia zakwalifikowanych zostanie do udziału w Stażach śr. 4 pracowników naukowych i/lub naukowo-dydaktycznych, a także śr. 3 pracowników przedsiębiorstw.

Najbliższe posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się 31.10.2013 r.