Wyszukiwarka

O projekcie

NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia

W województwie podkarpackim zlokalizowane są wszystkie ogniwa procesu innowacyjnego, sprzyjającego komercjalizacji wiedzy, uważanej za główny warunek wzrostu konkurencyjności firm z branż strategicznych (elektromaszynowa, w tym lotnicza, chemiczna, spożywcza, turystyczna i informatyczna – dalej BSWP) Podkarpacia. Istniejący potencjał nie przekłada się jednak na dynamiczny wzrost innowacyjności ww. branż w związku z niskim poziomem rzeczywistej współpracy uczelni (i zatrudnionych tam pracowników naukowych) z firmami działającymi w branżach strategicznych w zakresie wspólnej działalności badawczej sprzyjającej transferowi wiedzy i technologii, zakończonej wdrożeniem.

 

Odpowiedzią na istniejące braki są dwukierunkowe staże zaplanowane w ramach przygotowanego przez spółkę INNpuls projektu.

Co proponujemy?

Pracownikom naukowym

STAŻE

w przedsiębiorstwach (tzw. centrach sieci)

Pracownikom przedsiębiorstw

STAŻE

na uczelniach

Cel stażu:

- rozwijanie zainteresowań badawczych naukowca w oparciu o rzeczywiste potrzeby i kierunki rozwoju firm z branż strategicznych

- testowanie przydatności teoretycznych rozwiązań prowadzonych badań w praktyce gospodarczej

- poznanie potrzeb i chłonności innowacyjnej podkarpackich przedsiębiorstw, prowadzące do zbliżenia oferty podkarpackich uczelni do ich potrzeb

Cel stażu:

- rozwijanie wiedzy i umiejętności pracownika w zakresie nowoczesnych procesów technologicznych i organizacyjnych podnoszących sprawność i wydajność pracy MSP

- poznanie możliwych obszarów współpracy MSP z uczelniami

zwiększenie zasobu wiedzy pracowników uczelni nt. potrzeb i oczekiwań MSP

A ponadto:

- 20 miejsc stażowych na podkarpackich uczelniach i 25 miejsc w centrach sieci

- od 64 do 160 godzin w ciągu 2-4 miesięcy na zdobycie nowych umiejętności, doświadczeń i znajomości

- dodatkowe korzyści: do 2000,00 zł miesięcznego wynagrodzenia dodatkowego dla uczestników stażu

- zwrot kosztów dojazdu, badań lekarskich u ubezpieczenia NNW

 

 

Kogo zapraszamy do projektu?

Jako stażystów:

  • zatrudnionych na umowę o pracę pracowników naukowych i naukowo dydaktycznych uczelni w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. 2005, nr 164 poz. 1364 z późn. zm.) posiadających jednostkę organizacyjną (wydział/katedrę/instytut itp.) na terenie województwa podkarpackiego;
  • pracowników przedsiębiorstw oddelegowanych z MSP posiadających jednostkę organizacyjną (siedzibę/oddział/delegaturę/filię) na terenie województwa podkarpackiego i prowadzące działalność w jednej z BSWP;

 

Jako Przyjmujących na staż:

  • centra sieci, czyli przedsiębiorstwa dysponujące potencjałem osobowym, merytorycznym i technologicznym do prowadzenia prac b+r oraz wdrażanie ich rezultatów do produkcji przemysłowej, prowadzące na terenie Podkarpacia działalność w jednej z BSWP;
  • jednostka naukowa – w rozumieniu art. 2 pkt 9a ustawy o zasadach finansowania nauki, Dz. U. nr 96, poz. 615, zlokalizowana na terenie województwa podkarpackiego;

 

Udział w projekcie weźmie łącznie 45 osób, wśród nich 25 naukowców (10 K; 15 M) i 20 pracowników firm (5 K; 15 M), oraz 15 przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Okres realizacji działań

Nabór Uczestników będzie trwał od IX 2013 r. do V 2014 r. Ocena formalna dokonywana będzie na bieżąco, ocena merytoryczna podczas comiesięcznych posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej.

Realizacja staży została zaplanowana:

  • naukowcy w centrach sieci: od X 2013 r. do VIII 2014 r.
  • pracownicy przedsiębiorstw na uczelniach: od XI 2013 r. do IX 2014 r.  

 

Staż każdego uczestnika będzie trwał – zgodnie z rzeczywistymi możliwościami stażystów – od 2 do 4 miesięcy (nieprzerwanie) i obejmie łącznie od 64 do 160 godzin.