Wyszukiwarka

Informacje dla uczestników

UCZESTNICY

W projekcie mogą uczestniczyć:

 1. Działanie: staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach:
 • pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni w województwie podkarpackim (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, w szczególności art. 110 i 114), zatrudnieni na umowę o pracę i zamieszkali – zgodnie z KC – lub zatrudnieni na terenie Podkarpacia;

 • pragnący potwierdzić możliwość wykorzystania wyników prowadzonych prac badawczych w praktyce gospodarczej, gromadzący materiały do prac/rozpraw naukowych, chcący nabyć praktyczną wiedzę z zakresu wdrażania innowacji, z zastrzeżeniem, że nie mogą oni wykonywać pracy bezpośrednio związanej z działalnością przedsiębiorstwa

oraz tzw. centra sieci, czyli:

 • przedsiębiorstwa dysponujące potencjałem osobowym, merytorycznym i technologicznym umożliwiającym prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażanie ich rezultatów do produkcji przemysłowej, zainteresowane przyjęciem na staż pracownika naukowego i/lub naukowo-dydaktycznego, spełniające łącznie następujące warunki:

  • posiadające jednostkę organizacyjną (siedzibę/filię/ delegaturę/oddział) na terenie Podkarpacia;

  • prowadzące działalność gospodarczą na terenie Podkarpacia w jednej ze strategicznych branż (tj. elektromaszynowej, w tym lotniczej, chemicznej, spożywczej, turystycznej, informatycznej);

  • posiadające status średniego lub dużego przedsiębiorstwa;

  • uprawnione do otrzymania pomocy de minimis.  

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 25 pracowników naukowych, w tym 10 K i 15 M.

 1. Działanie: staże pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP w uczelniach:
 • pracownicy przedsiębiorstw z sektora MŚP, (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa);
 • zamieszkali – zgodnie z KC – lub zatrudnieni na terenie Podkarpacia;
 • zainteresowani podniesieniem wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania innowacji, podnoszenia sprawności i wydajności pracy, możliwych do wykorzystania w podnoszeniu poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa macierzystego;
 • oddelegowani przez przedsiębiorstwo spełniające następujące kryteria:
 • posiada jednostkę organizacyjną (siedzibę/filię/delegaturę/oddział) na terenie Podkarpacia;
 • prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego w jednej ze strategicznych branż (tj. elektromaszynowej, w tym lotniczej, chemicznej, spożywczej, turystycznej, informatycznej);
 • posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Pracownicy przedsiębiorstw będą odbywali staże na podkarpackich uczelniach w rozumieniu art. 2 pkt 9a ustawy o zasadach finansowania nauki, Dz. U. nr 96, poz. 615.

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 20 pracowników przedsiębiorstw, w tym 5 K i 15 M, delegowanych z 15 MŚP. 

SZCZEGÓŁY WSPARCIA

Pracownikom naukowym i/lub naukowo-dydaktycznym przysługuje stypendium stażowe wypłacane przez Projektodawcę. Delegujący na staż pracownika przedsiębiorstwa otrzyma za czas realizacji Stażu Stażysty rekompensatę wypłacaną przez Projektodawcę. Ponadto Projektodawca pokryje koszty badań lekarskich, ubezpieczenia NNW na czas trwania stażu oraz ewentualne koszty dojazdu na miejsce stażu.


Udział w stażach pracowników przedsiębiorstw stanowi pomoc publiczną w postaci pomocy de minimis dla Delegujących na staż.