Wyszukiwarka

Pół roku staży za nami!

30-06-2014

Miło jest nam poinformować, że do 30 czerwca 2014 r. już 14 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych ukończyło staże w podkarpackich centrach sieci w ramach pierwszej edycji projektu NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA. Podczas 4-miesiącznych staży mieli oni okazję poznać praktyczną stronę realizacji prac badawczo-rozwojowych w dużych i średnich przedsiębiorstwach, będących najczęściej wizytówką naszego regionu w danej branży. Dzięki oferowanemu w ramach projektu wsparciu stażyści w ramach projektu odbywali i odbywają staże m.in. w: WSK Rzeszów, B&M Optic, VAC AERO, Łańcuckiej Fabryce Śrub „KOELNER”, Ideo, Polfie Rzeszów czy Zakładach Chemicznych „Organika – Sarzyna”.

Jak wynika z prowadzonych ze Stażystami rozmów, a także z wizyt monitorujących realizowanych przez zespół zarządzający projektem – stworzona w ramach projektu możliwość zapoznania się z pracami badawczymi w praktyce gospodarczej to cenne doświadczenie dla nich, tym bardziej iż ich codzienna działalność badawcza ogranicza się najczęściej do mikroskali uczelnianego laboratorium. W wypowiedziach podsumowujących uczestnictwo w projekcie stażyści niezmiennie podkreślają wrażenie, jakie zrobiła na nich skala działalności produkcyjnej, czy znacznie odbiegające od codziennej pracy na uczelni zasady i procedury pracy. Na przykład pracownicy naukowo-dydaktyczni odbywający staże w przedsiębiorstwach z branży chemicznej zwracali uwagę na potrzebę ścisłej i stałej współpracy z działem BHP czy ogrom procedur bezpieczeństwa niezbędnych do przeprowadzenia podczas najdrobniejszej laboratoryjnej czynności. Ogromnie ważna okazała się również możliwość konfrontacji teoretycznych założeń prowadzonych prac z rzeczywistością przedsiębiorstw działających na prawdziwym, konkurencyjnym rynku. Jak podkreślają w swoich podsumowaniach przedstawiciele środowiska akademickiego – dzięki stażowi zaczęli patrzeć na proponowane przez siebie rozwiązania w sposób bardziej biznesowy. Uświadomili sobie, że nie każde świetne – z ich punktu widzenia – rozwiązanie ma szansę na wdrożenie z uwagi na dodatkowe koszty, jakie przedsiębiorca musiałby ponieść, by je wykorzystać. Staż dobitnie uświadomił uczestnikom projektu, że niektóre rozwiązania, jakkolwiek innowacyjne, są po prostu nieopłacalne.

Kilku stażystów – w konsekwencji udziału w projekcie – rozpoczęło przygotowanie nowych projektów badawczych, których wyniki mają usprawnić dostrzeżone podczas stażu procesy w przedsiębiorstwach. Do tej pory w następstwie realizacji stażu zawiązały się dwa partnerstwa naukowo-biznesowe, których celem jest przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu pozyskanie zewnętrznego finansowania na realizację prac badawczych, a następnie wdrożeniowych. 5 stażystów przygotowało na podstawie przeprowadzonych w przedsiębiorstwach badań artykuły naukowe.

Stażyści podkreślają również wartość staży w odniesieniu do ich pracy dydaktycznej. Możliwość poznania potrzeb kadrowych przedsiębiorstw niejako „od środka” firmy, poczynione obserwacje czy rozmowy z kadrą kierowniczą firm stworzyły klimat sprzyjający realizacji prac mających na celu modyfikację programów nauczania prowadzonych przez nich przedmiotów, tak by uczestników zajęć wyposażyć w zbiór kompetencji niezbędnych z punktu widzenia przyszłych pracodawców. Już trwają prace nad programami 3 przedmiotów wykładanych na Politechnice Rzeszowskiej, tak by od nowego roku akademickiego możliwe było ich prowadzenie według nowych programów. Jak podkreślają uczestnicy projektu – podczas stażu zgromadzili również interesujące dane, dzięki którym podniesie się atrakcyjność zajęć laboratoryjnych i ćwiczeniowych.